Vabimo  vas, da se  udeležite  občnega  zbora  Nogometnega  kluba  Vipava, ki bo v četrtek, 7.12.2017 ob 19.00 uri v prostorih Nogometnega  kluba Vipava

Predlog  dnevnega  reda:

 1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora
 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovnega predsednika, zapisnikarja, dveh overoviteljev, verifikacijske komisije)
 3. Sprejetje dnevnega reda
 4. Poročilo predsednika Nogometnega kluba Vipava
 5. Poročila trenerjev selekcij Nogometnega kluba Vipava
 6. Poročilo nadzornega odbora Nogometnega kluba Vipava
 7. Razprava na poročila
 8. Volitve upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije Nogometnega kluba Vipava
 9. Program dela za leto 2018
 1. Članarina in vadnina
 2. Razno

 Povzeto iz statuta Nogometnega kluba Vipava:

 1. člen

Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih kluba.

 1. člen
  Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z delovanjem kluba, kot npr. predstavniki nogometnih organizacij, predstavniki državnih organov in občani sploh,vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.
 2. člen
  Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.

 LEP ŠPORTNI POZDRAV!